ĐỊA ĐIỂM

Collier Collier
(Park Rd & Collier St.)
Toronto
TRÊN M4W 1M1 

suzie@pinkave.ca
416 922 0879

Chủ nhật thứ hai 
Đóng  

Thứ ba thứ bảy
Theo lịch hẹn 
10: 00am -6: 00pm 

THỊ THỰC. MASTERCARD, AMEX, DEBIT
LỚP - Cảm ơn bạn, nhưng không. Hãy nói với ai đó về Pink Avenue. Mẹo tốt nhất bạn có thể cung cấp.